Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

PERIODICKÉ  PUBLIKÁCIE

Prokipčáková, Mária: Irmologion Jána Juhaseviča Skliarskeho (poznámky k rukopisu z rokov 1784-1785). In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 165-170.

Vašíčková, Svetlana: Dva rukopisy z konca 17. storočia z Marmaroša. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 155-164.

Wilšinská, Ľubomíra: La testimonianza della tradizione bizantino-slava in Slovacchia tratta dall’opera ascetica Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) di Juraj Joannikij Bazilovič OSBM. In Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma. Roma: Rubbettino, 2016, Periodico semestrale, anno II, n. 1-2/2016, p. 39-47.

Zavarský, Svorad: Správa z výskumu v Historickom archíve Kongregácie pre evanjelizáciu národov alebo «De Propaganda Fide» (APF) a v Archíve Kongregácie pre náuku viery (ACDF). In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 83-84.

Zubko, Peter: O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 3-9.

Prokipčáková, Mária: Rukopisný irmologion Jána Juhaseviča Skľarského z rokov 1800-1801. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 2, s. 156-168.

Zubko, Peter: Skrutíniá uniatskych presbyterov z roku 1749. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 3 (supplementum), s. 3-102.

 

NEPERIODICKÉ  PUBLIKÁCIE

Prokipčáková, Mária: K otázkam výskumu liturgickej hudby byzantsko-slovanského obradu v diele Jána Juhaseviča Skliarskeho. In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov. M. Čižmárová (ed.) Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 376-392.

Wilšinská, Ľubomíra: Obraz mníšskeho života podľa Juraja Joannikija Baziloviča OSBM v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov. M. Čižmárová (ed.) Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 476-492.

Женюх, Петер: Кириллическая рукописная традиция и культурная идентичность византийско-славянской традиции под Карпатами (на примере восточной Словакии). In С. И. Данченко, К. А. Когегаров, Б. С. Новосельцев, О. В. Хаванова, Е. С. Узенёва (eds.). История, языка, культура Центральной и Юго-Восточной Европы в национальном и региональном контексте. к 60-летию К. В. Никифорова. Сборник статей. Москва: Институт славяноведения РАН, 2016, s. 558-576.

Žeňuch, Peter: O prekladaní evanjeliových textov v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Lapko, Róbert et al.: K metodike prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovaka, 2016, s. 149-198.

Žeňuch, Peter – Žeňuchová, Katarína: Z aktuálnych výskumov cyrilských rukopisov zahrnutých v práci Ivana Franka "Карпато-руське письменство XVII – XVIII вв.". In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov. M. Čižmárová (ed.) Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 113-134.

Strýčková, Mária: Ideový stret latinskej a cirkevnoslovanskej obradovej terminológie v diele Juraja Joannikija Baziloviča. In Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom. 11. - Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2015, s. 269-286.

 

DIZERTAČNÉ PRÁCE

Prokipčáková, Mária: Irmologiony Jána Juhaseviča Skľarského v kontexte vývinu karpatského prostopinija (hudobno-textové formy dvanástich veľkých sviatkov a Paschy). [Dizertačná práca]. – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. – Školiteľ: Mgr.art. Ladislav Kačic, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied / Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. 239 s.+ 316 s. príloha

Vašíčková, Svetlana: Духовная культура между Востоком и Западом. На материале Углянских рукописей. [Dizertačná práca]. – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. – Školiteľ: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. 128 s. + 339 s. príloha

Wilšinská, Ľubomíra: Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita – Juraj Joannikij Bazilovič: Obraz mníšskeho života. [Dizertačná práca]. – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. – Školiteľ: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. 337 s.

 

 

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 19.1.2017