Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

KNIŽNÉ  PUBLIKÁCIE

Žeňuch, Peter a kol.: Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Zostavovateľky Svetlana Vašíčková a Ľubomíra Wilšinská. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN (elektronicky) 978-80-89489-39-8; ISBN (tlač) 978-80-89489-38-1

Šašerina (Vašíčková), Svetlana: Dva uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia / Две углянские рукописи поучений и притч XVII века. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. VI. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2019. 656 s. ISBN 978-80-89489-40-4.

Žeňuch, Peter - Beľakova, Elena V. - Najdenova, Desislava - Zubko, Peter - Marinčák, Šimon: Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia / Užgorodskij rukopisnyj Psevdozonar. Pravila monašeskoj i svetskoj žizni rubeža XVI-XVII vv. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Slovenský komitét slavistov: VEDA, vydavateľstvo SAV; Moskva: Institut rossijskoj istorii RAN; Sofia: Kirilo-Metodievski naučen centăr BAN; Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2018. 448 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, V. ISBN SK:978-80-224-1702-0; RU:978-5-8055-0346-8; BG:978-954-9787-38-2

Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, 368 s., ISBN 978-80-89489-34-3

Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017. 302 s. ISBN 978-80-8191-074-6

 

PERIODICKÉ  PUBLIKÁCIE

Prokipčáková, Mária: Liturgická hudba byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v diskurzoch hudobnej slavistiky. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 (supplementum), s. 216-229.

Prokipčáková, Mária: Znovuobjavený irmologion Jána Juhaseviča z roku 1809 (rukopis z farnosti Kamienka). In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č.1, s. 64-72.

Vašíčková, Svetlana: Etnicko-konfesionálna rozmanitosť z hľadiska úniou nezjednotených veriacich v Mukačevskom biskupstve na prelome 17. a 18. storočia. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 1, s. 73-78.

Vašíčková, Svetlana: Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Protokol z verejnej oponentúry projektu APVV-14-0029 medzinárodným panelom odborníkov. In: Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 2, s. 181-185.

Strýčková, Mária: Latinsko-cirkevnoslovanské vzťahy v priestore historickej Mukačevskej eparchie. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 (supplementum), s. 230-242.

Wilšinská, Ľubomíra: Slovensko-latinské vzťahy v literatúre z prostredia byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 (supplementum), s. 151-157.

Zubko, Peter: Poľsko-uhorské súvislosti v dejinách uniatov. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 (supplementum), s. 187-204.

Marinčák, Šimon: Obrad Prothesis liturgie Sv. Jána Chryzostoma vo vybraných slovanských tlačených liturgikonoch 16. a 17. storočia. In Studia Theologica, 2017, roč. 19, č. 3, s. 99-131.

Marinčák, Šimon: Rukopisný irmologion arch. 8465 Zakarpatského vlastivedného múzea v Užhorode. Diplomatický prepis. In Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 3-4 (supplementum), s. 3-416.

Mrňávek, Tomáš: Exorcismus z humenského rukopisu sborníku kázání a ponaučení ze 17. století. In Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 1, s. 55-66.

Strýčková, Mária: Nad latinsko-cirkevnoslovanským glosárom k Bazilovičovmu liturgickému dielu. In Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 1, s. 67-74.

Prokipčáková, Mária: Irmologion Jána Juhaseviča Skliarskeho (poznámky k rukopisu z rokov 1784-1785). In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 165-170.

Vašíčková, Svetlana: Dva rukopisy z konca 17. storočia z Marmaroša. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 155-164.

Wilšinská, Ľubomíra: La testimonianza della tradizione bizantino-slava in Slovacchia tratta dall’opera ascetica Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) di Juraj Joannikij Bazilovič OSBM. In Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma. Roma: Rubbettino, 2016, Periodico semestrale, anno II, n. 1-2/2016, p. 39-47.

Zavarský, Svorad: Správa z výskumu v Historickom archíve Kongregácie pre evanjelizáciu národov alebo «De Propaganda Fide» (APF) a v Archíve Kongregácie pre náuku viery (ACDF). In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 83-84.

Zubko, Peter: O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 3-9.

Prokipčáková, Mária: Rukopisný irmologion Jána Juhaseviča Skľarského z rokov 1800-1801. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 2, s. 156-168.

Zubko, Peter: Skrutíniá uniatskych presbyterov z roku 1749. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 3 (supplementum), s. 3-102.

 

NEPERIODICKÉ  PUBLIKÁCIE

Marinčák, Šimon: Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Výber niektorých pamiatok liturgického charakteru. In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, s. 40-70.

Mrňávek, Tomáš: Střípky k výzkumu duchovní kultury v písemnictví byzantsko-slovanského obřadu. In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, s. 107-112.

Prokipčáková, Mária: Cyrilské hudobné pramene byzantsko-slovanského obradu na Slovensku (stav súčasného výskumu a jeho perspektívy). In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, s. 90-107.

Strýčková, Mária: Latinsko-cirkevnoslovanský glosár k Bazilovičovmu liturgickému komentáru. In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 134-144.

Vašíčková, Svetlana: K výskumu cyrilskej písomnej tradície spojenej so slovenským kultúrnym horizontom. In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 79-90.

Wilšinská, Ľubomíra: O byzantsko-slovanskej monastickej tradícii na príklade latinskej literárnej tvorby Joannikija Juraja Baziloviča OSBM (1742 – 1821). In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 125-133.

Zavarský, Svorad: K latinským pamiatkam spätým so zjednotenou cirkvou byzantsko-slovanského obradu na Slovensku (17. a 18. storočie) – prehľad výskumu. In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 113-124.

Zubko, Peter: K problematike latinsko-byzantských vzťahov. In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 30-45.

Žeňuchová, Katarína: Cyrilská písomná kultúra na Slovensku ako jeden z prameňov výskumu folklórnych prozaických žánrov. In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 70-79.

Žeňuch, Peter: Cyrilské písomníctvo na Slovensku v kontexte aktuálnych výskumov. In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 11-30.

Mrňávek, Tomáš: Milosrdenství v modlitbách pokání byzantského euchologia. In Lichner, Miloš (zost.): Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. Zborník príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Dobrá kniha, 2018, s. 301-316. ISBN 978-80-8191-154-5

Mrňávek, Tomáš: Pokání v některých byzantských euchologiích. In Marinčák, Šimon (ed.): Vybrané aspekty fenoménu pokánia. Orientalia et Occidentalia Vol. 22. Košice: Dobrá kniha 2018, s. 141-176.

Prokipčáková, Mária: Handwritten Irmologia - an Innovative Means of the Transmission of Liturgical Music in the Carpathian Area. Journal of the International Society for Orthodox Church Music, Ed. Ivan Moody & Maria Takala-Roszczenko, Vol. 2, Section II: Conference Papers, pp. 253–263. ISSN 2342-1258.

Žeňuch, Peter: Duchovná piesňová tradícia v období baroka v kontexte cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In BRTÁŇOVÁ, Erika (ed.): Pamäť literárnej vedy: Gizela Gáfriková. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 128-138.

Prokipčáková, Mária: Princípy vzťahu hudby a slova v cyrilských hudobných prameňoch karpatskej oblasti. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 205-223.

Strýčková, Mária: Metodologické východiská pri tvorbe latinsko-cirkevnoslovanského glosára k výkladu liturgií J. J. Baziloviča. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 311-321.

Вашичкова, Светлана: О языке евангельских перикоп учительных евангелий карпатского региона. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 133-140.

Wilšinská, Ľubomíra: Byzantsko-slovanská mníšska tradícia pod Karpatmi z pohľadu latinskej literárnej kultúry. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 119-132.

Zavarský, Svorad: Latinská cesta k identite uhorských gréckokatolíkov? In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 37-46.

Žeňuch, Peter: Cirkevná slovančina slovenských veriacich byzantského obradu. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 21-36.

Žeňuchová, Katarína: Osobitosti fungovania cirkevnej slovančiny v nekánonických písomnostiach karpatskej proveniencie. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 161-172.

Zubko, Peter: Liturgické jazyky ľudu Zemplína a Šariša pri kresťanských bohoslužbách v roku 1749. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 47-68.

Marinčák, Šimon: Niekoľko poznámok ku komunikácii medzi byzantsko-slovanskou a latinskou tradíciou v Katechizme Jozefa de Kamelisa z roku 1698. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 71-78.

Mrňávek, Tomáš: Exorcismus z Humenského rukopisu sborníku kázání a ponaučení ze 17. století. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 79-104.

Prokipčáková, Mária: Prejavy medzikultúrnych vzťahov Východu a Západu v irmologionovej tvorbe 18. storočia v Mukačevskej eparchii (na príklade vybraných prameňov). In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 123-151.

Strýčková, Mária: Z glosára k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgie v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 193-217.

Škoviera, Andrej: Latinizácia, jej príčiny a okolnosti. S osobitným zreteľom na prostredie Mukačevskej eparchie. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 219-248.

Вашичкова, Светлана: Реакция на процесс латинизации, отраженная в текстах Углянских рукописей. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 153-170.

Wilšinská, Ľubomíra: Stret východnej a západnej teológie v diele Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) od Juraja Joannikija Baziloviča OSBM. Teologicko-jazykové príklady. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 171-192.

Zavarský, Svorad: Reflexiones super ortu, religione, et habitationis stativis gentis Ruthenae – prameň o identite cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v druhej polovici 18. storočia. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 25-44.

Zubko, Peter: Jágerskí biskupi a latinizácia v 18. storočí. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 9-23.

Žeňuch, Peter: Rukopis s pravidlami svetského a cirkevného života z prelomu 16. a 17. storočia v kontexte medzikonfesionálnych vzťahov pod Karpatmi. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 45-69.

Žeňuchová, Katarína: Biblická próza v cyrilských rukopisných zborníkoch a ich vzťah ku kánonickým textom (na príklade litmanovských rukopisov). In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017, s. 105-122.

Prokipčáková, Mária: K otázkam výskumu liturgickej hudby byzantsko-slovanského obradu v diele Jána Juhaseviča Skliarskeho. In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov. M. Čižmárová (ed.) Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 376-392.

Wilšinská, Ľubomíra: Obraz mníšskeho života podľa Juraja Joannikija Baziloviča OSBM v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov. M. Čižmárová (ed.) Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 476-492.

Женюх, Петер: Кириллическая рукописная традиция и культурная идентичность византийско-славянской традиции под Карпатами (на примере восточной Словакии). In С. И. Данченко, К. А. Когегаров, Б. С. Новосельцев, О. В. Хаванова, Е. С. Узенёва (eds.). История, языка, культура Центральной и Юго-Восточной Европы в национальном и региональном контексте. к 60-летию К. В. Никифорова. Сборник статей. Москва: Институт славяноведения РАН, 2016, s. 558-576.

Žeňuch, Peter: O prekladaní evanjeliových textov v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Lapko, Róbert et al.: K metodike prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovaka, 2016, s. 149-198.

Žeňuch, Peter – Žeňuchová, Katarína: Z aktuálnych výskumov cyrilských rukopisov zahrnutých v práci Ivana Franka "Карпато-руське письменство XVII – XVIII вв.". In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov. M. Čižmárová (ed.) Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 113-134.

Strýčková, Mária: Ideový stret latinskej a cirkevnoslovanskej obradovej terminológie v diele Juraja Joannikija Baziloviča. In Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom. 11. - Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2015, s. 269-286.

 

DIZERTAČNÉ PRÁCE

Strýčková, Mária: Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita: Glosár k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgií v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. [Dizertačná práca]. – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied SAV / Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. 209 s.

Prokipčáková, Mária: Irmologiony Jána Juhaseviča Skľarského v kontexte vývinu karpatského prostopinija (hudobno-textové formy dvanástich veľkých sviatkov a Paschy). [Dizertačná práca]. – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. – Školiteľ: Mgr.art. Ladislav Kačic, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied / Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. 239 s.+ 316 s. príloha

Vašíčková, Svetlana: Духовная культура между Востоком и Западом. На материале Углянских рукописей. [Dizertačná práca]. – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. – Školiteľ: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. 128 s. + 339 s. príloha

Wilšinská, Ľubomíra: Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita – Juraj Joannikij Bazilovič: Obraz mníšskeho života. [Dizertačná práca]. – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. – Školiteľ: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. 337 s.

 

 

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018