Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Духовная культура между Востоком и Западом. На материале Углянских рукописей

Dizertačná práca obhájená 30. augusta 2016 v Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Dizertačná práca Duchovná kultúra medzi Východom a Západom sa venuje dvom cyrilským rukopisom, ktoré vznikli v dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny v pravoslávnom kláštore v Ugli. Rukopis nazývaný aj Uglianske poučiteľné evanjelium okrem kázaní a výkladov Biblie obsahuje aj niekoľko apokryfov. Druhý rukopis označovaný ako Ugliansky zborník - Kľúč je zbierkou kázní, ľudových rozprávaní, prísloví a príkladov (exempiel) so výraznými didaktizujúcimi prvkami.

V tejto práci sme pripravili edíciu textu obidvoch uglianskych rukopisov. Textové a interpretačné práce tvoria významnú zložku poznania kultúry a písomnej tradície regiónu, v ktorom vznikli, preto aj nami interpretované pamiatky pomôžu objasniť ich miesto v širšom slovanskom kultúrnom, historickom a jazykovom kontexte písomníctva. Veľmi dôležitým je hľadisko, ktoré sme v našej práci uprednostňovali, a dotýka sa citlivých otázok vnímania tradičných a stereotypných pohľadov na celkovú multietnickú a multikultúrnu rozvrstvenosť procesov, ktoré sa v karpatskom regióne prejavili práve v písomnej tradícii spätej s cirkvou byzantsko-slovanského obradu.

 

Prezentácia v PDF súbore

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018