Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita – Juraj Joannikij Bazilovič: Obraz mníšskeho života

Dizertačná práca obhájená 30. augusta 2016 v Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Latinským literárnym pamiatkam v prostredí cirkvi byzantského obradu sa na Slovensku venuje iba okrajová pozornosť. Predkladaná dizertačná práca skúma osobnosť a dielo Joannikija Juraja Baziloviča, známej autority byzantskej obradovej tradície. Práca zahŕňa preklad a filologický a kultúrno-historický výskum Bazilovičovho diela Imago vitae monasticae, v preklade Obraz mníšskeho života, ktoré ako jediné knižne vydané dielo vyšlo v Košiciach v roku 1802 pre potreby mníchov. Vrcholné systematické dielo v oblasti rehoľnej asketiky právom radíme k významným prameňom byzantsko-slovanskej liturgickej a kultúrnej tradície. Doterajšie výskumy analyzovali autorove písomné pamiatky najmä z historického a teologického hľadiska, no málo pozornosti sa venovalo práve lingvistickej rovine jeho tvorby. Cieľom dizertačnej práce je interpretácia a detailné spracovanie pamiatky, ktorá zahŕňa jej transliteráciu a následný preklad z latinského do slovenského jazyka. Zároveň sa analyzujú jazykové a štylistické osobitosti literárneho prameňa. V práci sa tiež pertraktujú pramenné inšpirácie pre vznik asketického spisu. Prvoradým cieľom dizertačnej práce je tak z pohľadu latinskej literárnej kultúry osvetliť slovanskú mníšsku tradíciu pod Karpatmi.

 

Prezentácia v PDF súbore

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018