Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita: Glosár k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgií v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku

Dizertačná práca obhájená 22. augusta 2017 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Dizertačná práca sa venuje osobitostiam latinskej a cirkevnoslovanskej obradovej lexiky používanej v prostredí byzantsko-slovanskej cirkvi Mukačevskej eparchie na prelome 18. a 19. storočia. Doposiaľ sa vzťahu týchto dvoch jazykov nevenovala takmer žiadna pozornosť. Primárne vychádzame z tvorby liturgistu, apologétu a duchovného formátora J. J. Baziloviča, konkrétne z diela TOLKOVANIJE Svjaščennyja Liturgii Novago Zakona istinnyja Bezkrovnyja Žertvy / Explicatio Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii (1815). Toto dielo je doposiaľ prvým známym komentárom liturgie zo zakarpatskej proveniencie a text diela je písaný paralelne latinsko-cirkevnoslovansky. Na základe analýzy a komparácie osvetľujeme osobitosti vybraných latinsko-cirkevnoslovanských paralelných terminologických korpusov, ktoré sa uplatňovali predovšetkým vo výkladoch k textom liturgie pre potreby užhorodského kňazského seminára.

Výsledky tohto porovnania načrtnú špecifiká obradového spolužitia latinskej a byzantskej tradície na pozadí byzantsko-slovanskej liturgickej praxe v Mukačevskej eparchii.

 

Prezentácia v PDF súbore

 

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018