Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Irmologiony Jána Juhaseviča Skľarského v kontexte vývinu karpatského prostopinija (hudobno-textové formy dvanástich veľkých sviatkov a Paschy)

Dizertačná práca obhájená 30. augusta 2016 v Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Dizertačná práca sa venuje problematike liturgickej hudby byzantsko-slovanského obradu v karpatskom prostredí, ktorej reprezentantom je tzv. prostopinije. Okrem základného kultúrno-historického kontextu prispieva k otázkam o samotnom používaní termínu, venuje sa osobnosti kantora a pisára, pričom na príklade rukopisných diel približuje prepisovačskú prax. Primárne sa sústredí na osobnosť Jána Juhaseviča Skľarského (1741-1814) a jeho kompletné dielo. Zásadnými pre výskum boli jeho hudobné rukopisy, tzv. irmologiony. V práci sa venujeme ich špecifikám z kontextu ich repertoáru, hudobného a textového zápisu. Zároveň sú v prílohe práce vložené do komparačnej analýzy so staršími haličskými prameňmi a rukopismi karpatskej oblasti z obdobia 16.-19. storočia. Na jej základe možno potvrdiť hypotézu, že haličské pramene výrazne vplývali na podobu karpatského liturgického spevu.

 

Prezentácia v PDF súbore

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018