Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Rozprávanie o príbehoch našich predkov
Z dejín výskumu folklórnej prózy na Slovensku

V Dome Quo vadis v Bratislave dňa 20. októbra 2015 v rámci Týždňa vedy a techniky odznela popularizačná prednáška Mgr. Kataríny Žeňuchovej, PhD., riešiteľky projektu APVV s názvom Rozprávanie o príbehoch našich predkov - z dejín výskumu folklórnej prózy na Slovensku.

V prednáške sa K. Žeňuchová venovala otázkam spätým so zapisovaním a zbieraním prozaických folklórnych textov zapísaných cyrilikou. Práve výskum sujetov a naratívov v prostredí byzantsko-slovanskej tradície v Karpatoch a na Slovensku je súčasťou riešenia projektu financovaného prostredníctvom Agentúry pre výskum a vývoj.

 

 

Powerpointová prezentácia

 

 

 

 

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018