Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Prezentácia knižných publikácií vydaných v rámci projektu APVV-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia

Dňa 11. júna 2019 sa v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave uskutočnila verejná prezentácia knižných publikácií Užhorodský rukopisný Pseudozonar a Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Prezentáciu viedol dr. V. Čermákovi z Prahy zo Slovanského ústavu AV ČR za účasti veľvyslankyne Bulharskej republiky Jordanky Čobanovovej a autorov komentárov k dielu Užhorodský rukopisný Pseudozonar prof. Je. Beľakovovej z Moskvy, doc. D. Najdenovovej zo Sofie, prof. P. Zubka. Prezentáciu skrášlil svojim spevom ekumenický zbor zo Sládkovičova.

Prezentované knižné vydania:
ŽEŇUCH, Peter - BEĽAKOVA, Elena V. - NAJDENOVA, Desislava - ZUBKO, Peter - MARINČÁK, Šimon. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia / Užgorodskij rukopisnyj Psevdozonar. Pravila monašeskoj i svetskoj žizni rubeža XVI-XVII vv. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV ; Moskva : Institut rossijskoj istorii RAN ; Sofia : Kirilometodievski naučen centăr BAN ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2018. 448 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, V. ISBN SK:978-80-224-1702-0; RU:978-5-8055-0346-8; BG:978-954-9787-38-2

Vydanie Užhorodského rukopisného Pseudozonara predstavuje neznámy cyrilský rukopis, ktorý patrí k základným pravidlám fungovania stredovekej spoločnosti a označuje sa aj termínom nomokánon. Je to zbierka 151 cirkevných kánonov a pravidiel civilného života so vzťahom ku každodennému životu spoločnosti. Rukopis vznikol na prelome 16. a 17. storočia a je napísaný poloustavným typom cyrilského písma. Charakter písma svedčí o tom, že na jeho vzniku sa podieľali viacerí pisári, ktorí zbierku tvorili odpisovaním zo staršieho protografu. Rukopis obsahuje 171 listov (fólií). Uložený je v rukopisnom oddelení Zakarpatského národopisného múzea v Užhorode. Digitalizovanú kópiu rukopisu P. Žeňuch dostal od profesora Dr. Hansa Rotheho v roku 2007 za účelom jeho štúdia a sprístupnenia.
Vydanie prameňa poskytuje možnosti na komparatívny výskum duchovnej a kultúrnej tradície byzantského obradu v komparácii s latinským konfesionálnym prostredím. Existencia tohto cyrilského prameňa cirkevnoprávnej povahy v prostredí mukačevskej cirkvi dokumentuje jedinečnú spätosť jazyka vydaného prameňa s najstaršou vrstvou slovanskej kresťanskej terminológie, v ktorej sa odráža starobylé dedičstvo veľkomoravskej cirkvi s byzantskou duchovnosťou ako ho poznáme v takých prameňoch ako je Metodov Nomokánon, či preklad Pravidiel svätých otcov do veľkomoravskej staroslovienčiny a pod. Poukazuje sa tak na pevnú spätosť byzantsko-slovanskej cirkvi s najstarším slovanským kresťanským horizontom. Už charakter a úplnosť vydaného prameňa ukazuje, že slovanská cirkev byzantského obradu bola v tomto prostredí živá a jedinečná nielen vo vzťahu k cirkvi latinského obradu, ale bola zároveň zjednocujúcim prvkom pre všetkých nositeľov byzantského obradu bez ohľadu na ich jazykovo-kultúrnu identitu. Vydanie rukopisného prameňa je dôležité nielen pre prehĺbenie poznania o kultúrnom vývine miestnej duchovnej kultúry poznačenej byzantským obradom a tradíciou obradu v Karpatoch a na Slovensku, ale je dôležitý najmä z hľadiska komparatívneho výskumu dejín cirkevného a svetského práva v kontexte byzantsko-slovanskej tradície vo východoslovanskom i južnoslovanskom priestore.


Okrem tejto publikácie sa uskutoční aj prezentácia tejto publikácie: ŽEŇUCH, Peter a kol.: Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Zostavovateľky Svetlana Vašíčková a Ľubomíra Wilšinská. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN (elektronicky) 978-80-89489-39-8; ISBN (tlač) 978-80-89489-38-1

Knižná publikácia Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku obsahuje výsledky viacročného vedeckého bádania duchovnej kultúry a písomnej tradície spätej s byzantsko-slovanským prostredím na Slovensku. Tento výskum sa už viac ako dve desaťročia uskutočňuje v Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Prítomný monografický súbor štúdií predstavuje vedecké kompendium, ktoré nadväzuje na výskumy prezentované v rámci medzinárodnej pramennej vedeckej série Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Monografia tak ponúka súbor pohľadov na diskurzy o kontinuite a diskontinuite byzantského obradu na Slovensku. Výsledky svojich výskumov kolektív autorov pod vedením slavistu Petra Žeňucha dokumentuje na celom rade doposiaľ málo známych alebo takmer neprebádaných písomných prameňov. Na ich základe možno aktualizovať mnohé doterajšie zaužívané výklady o byzantsko-slovanskej tradícii na Slovensku, o jej latinizácii, pravoslavizácii a uniatizme aj v kontexte kultúrno-historického vývinu do konca 18. storočia. Kolektív autorov ponúka odborníkom i širokému okruhu záujemcov obraz spoločnosti založený na krehkej každodennej synergii v jazykovo-kultúrnej rozmanitosti byzantskej cirkvi slovanskej tradície pod Karpatmi na Slovensku.

Prezentované knižné publikácie spolu s ďalšími vydanými knižnými prácami v rámci projektu boli k dispozícii všetkým účastníkom prezentácie (cca 40 účastníkov) bezplatne.


Informácie o prezentácii v internete:

http://www.grkatke.sk/aktualita/uzhorodsky-rukopisny-pseudozonar-piaty-diel-edicie-monumenta-byzantino-slavica-et-latina-slovaciae?fbclid=IwAR2jlD3H_QnANvtBjtbXpkc7XBdp4u3ldX35SxdS9JpOqfjejjUG7Np-E8I

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8282&fbclid=IwAR0ZKHplUEjQoPC6ernfxzdEVc7OlL4u950HNWUO7_0jhUXCyXdt9vsi-ZE

https://www.bulkis.sk/programa/2019/6/11/-18-

https://grkatba.sk/v-bratislave-prezentovali-piaty-diel-edicie-monumenta/

http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190606TBA02481

https://hd.kbs.sk/2019/06/14/v-bratislave-prezentovali-piaty-diel-edicie-monumenta/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018