Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Byzantsko-slovanská kultúra na Slovensku. Tradícia alebo import?

Svedectvom o vývine a formovaní byzantsko-slovanskej kultúry a tradície na Slovensku i v prostredí slovenského etnického spoločenstva sú písomné pramene zapísané cyrilikou, ktoré z jazykového hľadiska či na základe svojej proveniencie alebo v nich opísaných reálií tvoria neoddeliteľnú súčasť slovenskej národnej kultúry. Predstavujú tak dôležitú a neoddeliteľnú zložku konfesionálnej identity jeho obyvateľov, hoci po páde Veľkej Moravy v stredodunajskom priestore nakoniec prevážila latinská kultúrna tradícia. V rámci prednášky P. Žeňuch prezentoval niektoré jazykové a kultúrno-historické osobitosti vzniku vybraných cyrilských rukopisných textov.

 

 

Powerpointová prezentácia

 

 

 

 

Filozofická fakulta UCM v Trnave a Univerzitná knižnica UCM v Trnave

 

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018